Terms and Conditions

Τελευταία ενημέρωση 10 Αυγούστου 2023

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΟΡΟΥΣ

Είμαστε η LIGHTWAVES SENSE, που δραστηριοποιείται ως LIGHTWAVES SENSE (Εταιρεία, «εμείς», «εμάς» ή «μας»), μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι CY08153681V.

Λειτουργούμε τον ιστότοπο https://lightwavesense.com, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτούς τους νομικούς όρους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +35796640012 ή μέσω email στο info@lightwavesense.com.

Οι παρόντες Νομικοί Όροι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς, είτε προσωπικά είτε εκ μέρους μιας οντότητας («εσείς»), και της LIGHTWAVES SENSE, σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Νομικούς Όρους. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς στις Υπηρεσίες ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς τους Νομικούς Όρους κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία «τελευταία ενημέρωση» αυτών των Νομικών Όρων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Νομικούς Όρους για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί και ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Νομικούς Όρους από τη συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω αναθεωρημένων Νομικών Όρων.

Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται άμεσα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με αυτούς τους Νομικούς Όρους προτού χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Νομικών Όρων για το αρχείο σας.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τους κανονισμούς ή η οποία θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός της εν λόγω δικαιοδοσίας ή χώρας. Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.


Η πνευματική μας ιδιοκτησία

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου όλου του πηγαίου κώδικα. βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστότοπων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στις Υπηρεσίες, καθώς και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα μας προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων (και διάφορους άλλους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού) και συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή εσωτερικό επιχειρηματικό σκοπό.

Χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» παρακάτω, σας χορηγούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια για:

 • πρόσβαση στις Υπηρεσίες, και
 • να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει πρόσβαση σωστά.

αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή εσωτερικό επιχειρηματικό σκοπό.

Εκτός από ό,τι ορίζεται σε αυτήν την ενότητα ή αλλού στους Νομικούς Όρους μας, κανένα μέρος των Υπηρεσιών και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, συγκεντρωθεί, επαναδημοσιευθεί, αναρτηθεί, εμφανιστεί δημοσίως, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων εκτός από αυτά που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα ή αλλού στους Νομικούς Όρους μας, απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: info@lightwavesense.com. Εάν σας παραχωρήσουμε την άδεια να δημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να προβάλετε δημόσια οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μας, πρέπει να μας αναγνωρίσετε ως ιδιοκτήτες ή δικαιοπαρόχους των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων και να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας εμφανίζεται ή είναι ορατή κατά την ανάρτηση, αναπαραγωγή ή προβολή του Περιεχομένου μας.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Νομικών μας Όρων και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας θα τερματιστεί αμέσως.

Οι υποβολές σας

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενότητα και την ενότητα «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να κατανοήσετε τα (α) δικαιώματα που μας δίνετε και (β) τις υποχρεώσεις που έχετε όταν δημοσιεύετε ή ανεβάζετε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών.

Υποβολές: Στέλνοντάς μας απευθείας οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, πρόταση, ιδέα, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να μας εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Υποβολή. Συμφωνείτε ότι θα είμαστε κύριοι αυτής της Υποβολής και θα δικαιούμαστε την απεριόριστη χρήση και διάδοσή της για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς.

Είστε υπεύθυνοι για ότι δημοσιεύετε ή ανεβάζετε: Αποστέλλοντάς μας Υποβολές μέσω οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών εσείς:

 • επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τις «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» μας και δεν θα δημοσιεύσετε, στείλετε, δημοσιεύσετε, ανεβάσετε ή μεταδώσετε μέσω των Υπηρεσιών οποιαδήποτε Υποβολή που είναι παράνομη, ενοχλητική, μισητή, επιβλαβής, δυσφημιστική, άσεμνη, εκφοβιστική, καταχρηστική, μεροληπτική, απειλητική για οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, σεξουαλικά ρητά, ψευδή, ανακριβή, δόλια ή παραπλανητικά,
 • στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να παραιτηθείτε από οποιοδήποτε και όλα τα ηθικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή,
 • εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή είναι πρωτότυπη για εσάς ή ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές και ότι έχετε πλήρη εξουσία να μας παραχωρήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε σχέση με τις Υποβολές σας, και
 • εγγυάστε και δηλώνετε ότι οι Υποβολές σας δεν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές σας και συμφωνείτε ρητά να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες που ενδέχεται να υποστούμε λόγω παραβίασης (α) αυτής της ενότητας, (β) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή (γ) της ισχύουσας νομοθεσίας.


Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται. (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Νομικούς Όρους. (4) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε ή, εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια χρήσης των Υπηρεσιών. (5) δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω ‘bot’, ‘script’ ή με άλλο τρόπο. (6) δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (7) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους αυτών).


Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να ανακτήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.


Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εμφανίζουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που διατίθενται στις Υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή απαλλαγμένα από άλλα σφάλματα και η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και τις λεπτομέρειες των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα θα είναι σε απόθεμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε προϊόντα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι τιμές για όλα τα προϊόντα ενδέχεται να αλλάξουν.

Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

    - Visa

    - Mastercard

    - American Express 

    - Discover

    - PayPal


Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών, όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν τότε για τις αγορές σας και τυχόν ισχύοντα έξοδα αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον επιλεγμένο πάροχο πληρωμών σας για οποιαδήποτε τέτοια ποσά κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμη και αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείται μέσω των Υπηρεσιών. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια μέθοδο πληρωμής ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την απόλυτη κρίση μας, φαίνεται να πραγματοποιούνται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.


Διαβάστε την Πολιτική Επιστροφών που δημοσιεύτηκε στις Υπηρεσίες πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε αγορές.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τις Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην:

 • Ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες για να δημιουργήσετε ή να συντάξετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συγκέντρωση, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς. 
 • Εξαπατάτε, απατάτε ή παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε προσπάθειες να αποκτήσετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού όπως κωδικούς πρόσβασης χρήστη.
 • Να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρέμβετε με άλλο τρόπο σε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.
 • Δυσφημείτε, αμαυρώνετε ή βλάπτετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τις Υπηρεσίες.
 • Χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε άλλο άτομο. 
 • Κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβάλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.
 • Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν συνάδει με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Να εμπλακείτε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τις Υπηρεσίες.
 • Μεταφoρτώσετε ή μεταδώσετε (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμβαίνει στην αδιάλειπτη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, βλάπτει, διακόπτει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη διαχείρηση ή τη συντήρηση των Υπηρεσιών.
 • Εμπλακείτε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση ‘script’ για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Διαγράψετε την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 • Προσπαθήσετε να υποδυθείτε έναν άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη ενός άλλου χρήστη.
 • Μεταφoρτώσετε ή μεταδώσετε (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών («gif»), εικονοστοιχείων 1x1, σφαλμάτων ιστού, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών (μερικές φορές αναφέρονται ως λογισμικό υποκλοπής ‘spyware’ ή «παθητικοί μηχανισμοί συλλογής» ή «pcms»).
 • Παρεμβαίνετε, διαταράσσετε ή δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις Υπηρεσίες ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 • Παρενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος των υπηρεσιών σε εσάς.
 • Επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα των Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών.\
 • Αντιγράψετε ή προσαρμόσετε το λογισμικό των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα. 
 • Εκτός αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογραφείτε, ανασυναρμολογείτε, αποσυναρμολογείτε ή ανακτάτε την αρχιτεκτονική ενός λογισμικού που περιλαμβάνεται ή αποτελεί κατά οποιονδήποτε τρόπο μέρος των Υπηρεσιών.
 • Εκτός από τις περιπτώσεις που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της τυπικής χρήσης μηχανής αναζήτησης ή περιηγητή διαδικτύου, χρησιμοποιείτε, εκκινείτε, αναπτύσσετε ή διανέμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αράχνης, ρομπότ, εργαλείου απάτης, αναζητητή, ή αναγνώστη εκτός σύνδεσης που αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή χρησιμοποιείτε ή εκκινείτε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο ‘script’ ή άλλο λογισμικό
 • Χρησιμοποιήειτε έναν αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στις Υπηρεσίες.
 • Κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προφάσεις.
 • Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση. 
 • Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε να πουλήσετε αγαθά και υπηρεσίες.
 • Πουλήσετε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.


Οι Υπηρεσίες δεν προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα υποβολής ή δημοσίευσης περιεχομένου. Ενδέχεται να σας παρέχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να αναρτήσετε, να προβάλετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να αναμεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού. Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου των Υπηρεσιών. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών ή των ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.
 • Είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, απελευθερώσεις και άδειες πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τις Υπηρεσίες και άλλους χρήστες των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
 • Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, αποδέσμευση ή/και άδεια κάθε ταυτοποιήσιμου ατόμου στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να επιτρέψετε τη συμπερίληψη και τη χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης. 
 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι απαράδεκτες, αναιδείς, αισχρές, βίαιες, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές ή επί του συνόλου αποκρουστικές (όπως το κρίνουμε εμείς).
 • Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν. 
 • Οι συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση ή την απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας εναντίον συγκεκριμένου ατόμου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία, ούτε αποσκοπούν με άλλο τρόπο στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 • Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που συνδέονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία. 
 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Νομικών Όρων ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Νομικούς Όρους μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.


Εσείς και οι Υπηρεσίες συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτά τα σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία κυριότητα επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή των Υπηρεσιών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στις Υπηρεσίες και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.


Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στις Υπηρεσίες για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε εμπειρία από πρώτο χέρι με το άτομο/οντότητα που εξετάζεται. (2) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία ή υβριστική, ρατσιστική, προσβλητική ή μισητή γλώσσα. (3) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές που εισάγουν διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία. (4) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα. (5) δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές. (6) δεν πρέπει να εξάγετε συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα της συμπεριφοράς· (7) δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. και (8) δεν μπορείτε να οργανώσετε μια εκστρατεία που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύσουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.

Μπορούμε να δεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγχουμε κριτικές ή να διαγράφουμε κριτικές, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές ανάρμοστες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν υποστηρίζονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή τους συνεργάτες μας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε αναθεώρηση ή για οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε κριτική. Δημοσιεύοντας μια κριτική, μας παραχωρείτε ένα διαρκές, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, πλήρως εξοφλημένο, εκχωρήσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με οποιοδήποτε μέσο, προβολής, εκτέλεσης ή/και διανομής όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με την κριτική.


Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση: (1) να παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες για παραβιάσεις αυτών των Νομικών Όρων. (2) να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναφοράς αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου. (3) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών. (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τις Υπηρεσίες ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σε μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επαχθή για τα συστήματά μας. και (5) να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες με τρόπο σχεδιασμένο για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και για τη διευκόλυνση της σωστής λειτουργίας των Υπηρεσιών.


Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας: https://lightwavesense.com/terms . Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Νομικούς Όρους. Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες φιλοξενούνται στην Κύπρο και τη Λιθουανία. Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στην Κύπρο και τη Λιθουανία, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Κύπρο και τη Λιθουανία και συναινείτε ρητά στη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας στην Κύπρο και τη Λιθουανία.


Αυτοί οι Νομικοί Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΧΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ  ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΧΑΙΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενεργείτε ή για λογαριασμό του τρίτου μέρους. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων χωρίς περιορισμούς.


Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής των Υπηρεσιών. Τίποτα στους παρόντες Νομικούς Όρους δεν θα ερμηνεύεται ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τις Υπηρεσίες ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.


Οι παρόντες Νομικοί Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών αποκλείεται ρητά. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχουν οι υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας διαμονής σας. Η LIGHTWAVES SENSE και εσείς συμφωνείτε να υπόκεισθε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λεμεσού, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να εγείρετε αξίωση για υπεράσπιση των δικαιωμάτων προστασίας των καταναλωτών σας σε σχέση με αυτούς τους Νομικούς Όρους στην Κύπρο ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.


Άτυπες διαπραγματεύσεις

Για την επίσπευση της επίλυσης και τον έλεγχο του κόστους οποιασδήποτε διαφοράς, διαμάχης ή αξίωσης που σχετίζεται με τους παρόντες Νομικούς Όρους (έκαστος «Διαφορά» και συλλογικά, οι «Διαφορές») που εγείρεται είτε από εσάς είτε από εμάς (ατομικά, ένα Συμβαλλόμενο μέρος και συλλογικά, τα «Μέρη»), τα Μέρη συμφωνούν να επιχειρήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από τις Διαφορές που προβλέπονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Οι άτυπες αυτές διαπραγματεύσεις αρχίζουν κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από το ένα μέρος στο άλλο μέρος.

Δεσμευτική διαιτησία

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των μερών των παρόντων νομικών όρων επιλύεται από έναν διαιτητή ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τη διαιτησία και τους εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας που εδρεύει στο Στρασβούργο και ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαιτησίας,  και των οποίων η έγκριση της παρούσας ρήτρας συνιστά αποδοχή. Έδρα διαιτησίας θα είναι η Κύπρος. Γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το δίκαιο της Κύπρου.

Περιορισμοί

Τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία θα περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών μεμονωμένα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν θα συνενωθεί με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για διαιτησία οποιασδήποτε Διαφοράς βάσει συλλογικής αγωγής ή για χρήση διαδικασιών συλλογικής αγωγής, και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε Διαφορά να υποβληθεί με υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα εκ μέρους του ευρέος κοινού ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων.

Εξαιρέσεις στις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη διαιτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τις άτυπες διαπραγματεύσεις δεσμευτικής διαιτησίας: (α) οποιεσδήποτε Διαφορές που επιδιώκουν να επιβάλουν ή να προστατεύσουν, ή σχετικά με την εγκυρότητα, οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Μέρους; (β) οποιαδήποτε Διαφορά σχετίζεται με, ή προκύπτει από, ισχυρισμούς κλοπής, πειρατείας, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση;  και γ) κάθε αξίωση ασφαλιστικών μέτρων. Εάν η παρούσα διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα Μέρος δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε Διαφορά εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίνεται παράνομο ή ανεφάρμοστο και η εν λόγω Διαφορά θα επιλυθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται για δικαιοδοσία παραπάνω και τα Μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.


Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΛΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ Ή ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ (1) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Ή ΜΗ ΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (3) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΗΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ, (4) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (5) ‘ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ‘BUGS’, ‘VIRUSES’, ‘TROJAN HORSES’ Ή ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ/Ή (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ, ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ, Ή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ Ή ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.


ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.


Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των συνεργατών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτουν από: (1) τη χρήση των Υπηρεσιών: (2) παραβίαση αυτών των Νομικών Όρων. (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεων σας που ορίζονται στους παρόντες Νομικούς Όρους. (4) παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (5) οποιαδήποτε εμφανώς επιβλαβής πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη των Υπηρεσιών με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω των Υπηρεσιών. Παρά τα ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις το αντιληφθούμε.


Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στις Υπηρεσίες με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης των Υπηρεσιών, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων ρουτίνας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων και με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.


Η επίσκεψη στις Υπηρεσίες, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε στη λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις Υπηρεσίες, ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι η εν λόγω επικοινωνία είναι γραπτή. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΑΙ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή σε πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από ηλεκτρονικά μέσα.


Αυτοί οι Νομικοί Όροι και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύονται από εμάς στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Νομικών Όρων δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Νομικοί Όροι λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αποτυχία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης αυτών των Νομικών Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Νομικούς Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων. Δεν υπάρχει σχέση κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας που να δημιουργείται ανάμεσα σε εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Νομικών Όρων ή της χρήσης των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Νομικοί Όροι δεν θα ερμηνεύονται εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε και όλες τις υπερασπίσεις που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Νομικών Όρων και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Νομικών Όρων.


Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας:LIGHTWAVES SENSE

Cyprus

Phone: 0035796640012

info@lightwavesense.com


Last updated August 10, 2023

AGREEMENT TO OUR LEGAL TERMS

We are LIGHTWAVES SENSE, doing business as LIGHTWAVES SENSE (Company', 'we', 'us', or 'our), a company registered in Cyprus. Our VAT number is CY08153681V.

We operate the website https://lightwavesense.com, as well as any other related products and services that refer to these legal terms.

You can contact us by phone at +35796640012 or by email at info@lightwavesense.com.

These Legal Terms constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity ('you'), and LIGHTWAVES SENSE, concerning your access to and use of the Services. You agree that by accessing the Services, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Legal Terms. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THESE LEGAL TERMS, THEN YOU ARE EXPRESSLY PROHIBITED FROM USING THE SERVICES AND YOU MUST DISCONTINUE USE IMMEDIATELY.

Supplemental terms and conditions or documents that may be posted on the Services from time to time are hereby expressly incorporated herein by reference. We reserve the right, in our sole discretion, to make changes or modifications to these Legal Terms from time to time. We will alert you about any changes by updating the 'Last updated' date of these Legal Terms, and you waive any right to receive specific notice of each such change. It is your responsibility to periodically review these Legal Terms to stay informed of updates. You will be subject to, and will be deemed to have been made aware of and to have accepted, the changes in any revised Legal Terms by your continued use of the Services after the date such revised Legal Terms are posted.

All users who are minors in the jurisdiction in which they reside (generally under the age of 18) must have the permission of, and be directly supervised by, their parent or guardian to use the Services. If you are a minor, you must have your parent or guardian read and agree to these Legal Terms prior to you using the Services.

We recommend that you print a copy of these Legal Terms for your records.


TABLE OF CONTENTSThe information provided when using the Services is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject us to any registration requirement within such jurisdiction or country. Accordingly, those persons who choose to access the Services from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.


Our intellectual property

We are the owner or the licencee of all intellectual property rights in our Services, including all source code. databases, functionality, software, website designs, audio, video, text, photographs, and graphics in the Services, as well as the trademarks, service marks, and logos contained therein.

Our Content and Marks are protected by copyright and trademark laws (and various other intellectual property rights and unfair competition laws) and treaties in the United States and around the world.

The Content and Marks are provided for your personal, non-commercial use or internal business purpose only.

Your use of our Services

Subject to your compliance with these Legal Terms, including the 'PROHIBITED ACTIVITIES' section below, we grant you a non-exclusive, non-transferable, revocable licence to:

 • access the Services; and
 • download or print a copy of any portion of the Content to which you have properly gained access.

solely for your personal, non-commercial use or internal business purpose.

Except as set out in this section or elsewhere in our Legal Terms, no part of the Services and no Content or Marks may be copied, reproduced, aggregated, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted, distributed, sold, licenced, or otherwise exploited for any commercial purpose whatsoever, without our express prior written permission.

If you wish to make any use of the Services, Content, or Marks other than as set out in this section or elsewhere in our Legal Terms, please address your request to: info@lightwavesense.com. If we over grant you the permission to post, reproduce, or publicly display any part of our Services or Content, you must identity us as the owners or licensors of the Services, Content, or Marks and ensure that any copyright or proprietary notice appears or is visible on posting, reproducing, or displaying our Content.

We reserve all rights not expressly granted to you in and to the Services, Content, and Marks.

Any breach of these Intellectual Property Rights will constitute a material breach of our Legal Terms and your right to use our Services will terminate immediately.

Your submissions

Please review this section and the 'PROHIBITED ACTIVITIES' section carefully prior to using our Services to understand the (a) rights you give us and (b) obligations you have when you post or upload any content through the Services.

Submissions: By directly sending us any question, comment, suggestion, idea, feedback, or other information about the Services, you agree to assign to us all intellectual property rights in such Submission. You agree that we shall own this Submission and be entitled to its unrestricted use and dissemination for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you.

You are responsible for what you post or upload: By sending us Submissions through any part of the Services you:

 • confirm that you have read and agree with our 'PROHIBITED ACTIVITIES' and will not post, send, publish, upload, or transmit through the Services any Submission that is illegal, harassing, hateful, harmful, defamatory, obscene, bullying, abusive, discriminatory, threatening to any person or group, sexually explicit, false, inaccurate, deceitful, or misleading;
 • to the extent permissible by applicable law, waive any and all moral rights to any such Submission;
 • warrant that any such Submission are original to you or that you have the necessary rights and licences to submit such Submissions and that you have full authority to grant us the above-mentioned rights in relation to your Submissions; and
 • warrant and represent that your Submissions do not constitute confidential information. 

You are solely responsible for your Submissions and you expressly agree to reimburse us for any and all losses that we may suffer because of your breach of (a) this section, (b) any third party's intellectual property rights, or (c) applicable law.


By using the Services, you represent and warrant that:
(1) all registration information you submit will be true, accurate, current, and complete; (2) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (3) you have the legal capacity and you agree to comply with these Legal Terms; (4) you are not a minor in the jurisdiction in which you reside, or if a minor, you have received parental permission to use the Services; (5) you will not access the Services through automated or non-human means, whether through a bot, script or otherwise; (6) you will not use the Services for any illegal or unauthorized purpose; and (7) your use of the Services will not violate any applicable law or regulation.

If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Services (or any portion thereof).


You may be required to register to use the Services. You agree to keep your password confidential and will be responsible for all use of your account and password. We reserve the right to remove, reclaim, or change a username you select if we determine, in our sole discretion, that such username is inappropriate, obscene, or otherwise objectionable.


We make every effort to display as accurately as possible the colors, features, specifications, and details of the products available on the Services. However, we do not guarantee that the colors, features, specifications, and details of the products will be accurate, complete, reliable, current, or free of other errors, and your electronic display may not accurately reflect the actual colors and details of the products. All products are subject to availability, and we cannot guarantee that items will be in stock. We reserve the right to discontinue any products at any time for any reason. Prices for all products are subject to change.

We accept the following forms of payment:

    - Visa

    - Mastercard

    - American Express 

    - Discover

    - PayPal

You agree to provide current, complete, and accurate purchase and account information for all purchases made via the Services. You further agree to promptly update account and payment information, including email address, payment method, and payment card expiration date, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Sales tax will be added to the price of purchases as deemed required by us. We may change prices at any time. All payments shall be in Euros.

You agree to pay all charges at the prices then in effect for your purchases and any applicable shipping fees, and you authorize us to charge your chosen payment provider for any such amounts upon placing your order. We reserve the right to correct any errors or mistakes in pricing, even if we have already requested or received payment.

We reserve the right to refuse any order placed through the Services. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household, or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same payment method, and/or orders that use the same billing or shipping address. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgement, appear to be placed by dealers, resellers, or distributors.


Please review our Return Policy posted on the Services prior to making any purchases.

You may not access or use the Services for any purpose other than that for which we make the Services available. The Services may not be used in connection with any commercial endeavours except those that are specifically endorsed or approved by us.

As a user of the Services, you agree not to:

 • Systematically retrieve data or other content from the Services to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from us.
 • Trick, defraud, or mislead us and other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as user passwords.
 • Circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related features of the Services, including features that prevent or restrict the use or copying of any Content or enforce limitations on the use of the Services and/or the Content contained therein.
 • Disparage, tarnish, or otherwise harm, in our opinion, us and/or the Services.
 • Use any information obtained from the Services in order to harass, abuse, or harm another person.  
 • Make improper use of our support services or submit false reports of abuse or misconduct.
 • Use the Services in a manner inconsistent with any applicable laws or regulations.
 • Engage in unauthorized framing of or linking to the Services.
 • Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) viruses, Trojan horses or other material, including excessive use of capital letters and spamming (continuous posting of repetitive text), that interferes with any party's uninterrupted use and enjoyment of the Services or modifies, impairs, disrupts, alters, or interferes with the use, features, functions, operation, or maintenance of the Services.
 • Engage in any automated use of the system, such as using scripts to send comments or messages, or using any data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools.
 • Delete the copyright or other proprietary rights notice from any Content.
 • Attempt to impersonate another user or person or use the username of another user.
 • Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) any material that acts as a passive or active Information collection or transmission mechanism, including without limitation, clear graphics interchange formats ('gifs'), 1x1 pixels, web bugs, cookies, or other similar devices (sometimes referred to as spyware or 'passive collection mechanisms' or 'pcms’).
 • Interfere with, disrupt, or create an undue burden on the Services or the networks or services connected to the Services.
 • Harass annoy, intimidate, or threaten any of our employees or agents engaged in providing any portion of the services to you.
 • Attempt to bypass any measures of the Services designed to prevent or restrict access to the Services, or any portion of the Services.
 • Copy or adapt the Services' software, including but not limited to Flash, PHP, HTML, JavaScript, or other code.  
 • Except as permitted by applicable law, decipher, decompile, disassemble, or reverse engineer any of the software comprising or in any way making up a part of the Services.
 • Except as may be the result of standard search engine or Internet browser usage, use, launch, develop, or distribute any automated system, including without limitation, any spider, robot, cheat utility, scraper, or offline reader that accesses the Services, or use or launch any unauthorised script or other software.
 • Use a buying agent or purchasing agent to make purchases on the Services.
 • Make any unauthorized use of the Services, including collecting usernames and/or email addresses of users by electronic or other means for the purpose of sending unsolicited email, or creating user accounts by automated means or under false pretences.
 • Use the Services as part of any effort to compete with us or otherwise use the Services and/or the Content for any revenue-generating endeavour or commercial enterprise. 
 • Use the Services to advertise or offer to sell goods and services.
 • Sell or otherwise transfer your profile.


The Services does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Services, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material. Contributions may be viewable by other users of the Services and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Services Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:

 • The creation, distribution, transmission, public display, or performance, and the accessing, downloading, or copying of your Contributions do not and will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark, trade secret or moral rights of any third party.
 • You are the creator and owner of or have the necessary licences, rights, consents, releases, and permissions to use and to authorize us, the Services, and other users of the Services to use your Contributions in any manner contemplated by the Services and these Legal Terms.
 • You have the written consent, release, and/or permission of each and every identifiable individual person in your Contributions to use the name or likeness of each and every such identifiable individual person to enable inclusion and use of your Contributions in any manner contemplated by the Services and these Legal Terms.
 • Your Contributions are not false, inaccurate, or misleading.  
 • Your Contributions are not unsolicited or unauthorised advertising, promotional materials, pyramid schemes, chain letters, spam, mass mailings, or other forms of solicitation.  
 • Your Contributions are not obscene, lewd, lascivious, filthy, violent, harassing, libellous, slanderous, or otherwise objectionable (as determined by us).
 • Your Contributions do not ridicule, mock, disparage, intimidate, or abuse anyone.  
 • Your Contributions are not used to harass or threaten (in the legal sense of those terms) any other person and to promote violence against a specific person or class of people.
 • Your Contributions do not violate any applicable law, regulation, or rule.
 • Your Contributions do not violate the privacy or publicity rights of any third party.
 • Your Contributions do not violate any applicable law concerning child pornography, or otherwise intended to protect the health or well-being of minors.
 • Your Contributions do not include any offensive comments that are connected to race, national origin, gender, sexual preference, or physical handicap. 
 • Your Contributions do not otherwise violate, or link to material that violates, any provision of these Legal Terms, or any applicable law or regulation.

Any use of the Services in violation of the foregoing violates these Legal Terms and may result in, among other things, termination or suspension of your rights to use the Services.


You and Services agree that we may access, store, process, and use any information and personal data that you provide following the terms of the Privacy Policy and your choices (including settings).

By submitting suggestions or other feedback regarding the Services, you agree that we can use and share such feedback for any purpose without compensation to you.

We do not assert any ownership over your Contributions. You retain full ownership of all of your Contributions and any intellectual property rights or other proprietary rights associated with your Contributions. We are not liable for any statements or representations in your Contributions provided by you in any area on the Services. You are solely responsible for your Contributions to the Services and you expressly agree to exonerate us from any and all responsibility and to refrain from any legal action against us regarding your Contributions.


We may provide you areas on the Services to leave reviews or ratings. When posting a review, you must comply with the following criteria: (1) you should have firsthand experience with the person/entity being reviewed; (2) your reviews should not contain offensive profanity, or abusive, racist, offensive, or hateful language; (3) your reviews should not contain discriminatory references based on religion, race, gender, national origin, age, marital status, sexual orientation, or disability; (4) your reviews should not contain references to illegal activity; (5) you should not be affiliated with competitors if posting negative reviews; (6) you should not make any conclusions as to the legality of conduct; (7) you may not post any false or misleading statements; and (8) you may not organise a campaign encouraging others to post reviews, whether positive or negative.

We may accept, reject, or remove reviews in our sole discretion. We have absolutely no obligation to screen reviews or to delete reviews, even if anyone considers reviews objectionable or inaccurate. Reviews are not endorsed by us, and do not necessarily represent our opinions or the views of any of our affiliates or partners. We do not assume liability for any review or for any claims, liabilities, or losses resulting from any review. By posting a review, you hereby grant to us a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, fully paid, assignable, and sublicensable right and licence to reproduce, modify, translate, transmit by any means, display, perform, and/or distribute all content relating to review.


We reserve the right, but not the obligation, to: (1) monitor the Services for violations of these Legal Terms; (2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Legal Terms, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities; (3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions or any portion thereof; (4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the Services or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems; and (5) otherwise manage the Services in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Services.


We care about data privacy and security. Please review our Privacy Policy: https://lightwavesense.com/terms . By using the Services, you agree to be bound by our Privacy Policy, which is incorporated into these Legal Terms. Please be advised the Services are hosted in Cyprus and Lithuania. If you access the Services from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in Cyprus and Lithuania, then through your continued use of the Services, you are transferring your data to Cyprus and Lithuania, and you expressly consent to have your data transferred to and processed in Cyprus and Lithuania.


These Legal Terms shall remain in full force and effect while you use the Services. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE LEGAL TERMS, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SERVICES (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE LEGAL TERMS OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION, WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SERVICES OR DELETE YOUR ACCOUNT AND ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION.

If we terminate or suspend your account for any reason, you are prohibited from registering and creating a new account under your name, a fake or borrowed name, or the name of any third party, even if you may be acting or behalf of the third party. In addition to terminating or suspending your account, we reserve the right to take appropriate legal action, including without limitation pursuing civil, criminal, and injunctive redress.


We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Services at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our Services. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Services without notice at any time. We will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Services.

We cannot guarantee the Services will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Services, resulting in interruptions, delays, or errors. We reserve the right to change, revise, update, suspend, discontinue, or otherwise modify the Services at any time or for any reason without notice to you. You agree that we have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your inability to access or use the Services during any downtime or discontinuance of the Services. Nothing in these Legal Terms will be construed to obligate us to maintain and support the Services or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith.


These Legal Terms are governed by and interpreted following the laws of Cyprus, and the use of the United Nations Convention of Contracts for the International Sales of Goods is expressly excluded. If your habitual residence is in the EU, and you are a consumer, you additionally possess the protection provided to you by obligatory provisions of the law in your country to residence. LIGHTWAVES SENSE and yourself both agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Limassol, which means that you may make a claim to defend your consumer protection rights in regards to these Legal Terms in Cyprus, or in the EU country in which you reside.


Informal Negotiations

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Legal Terms (each a 'Dispute and collectively, the 'Disputes') brought by either you or us (individually, a Party and collectively, the 'Parties'), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Binding Arbitration

Any dispute arising from the relationships between the Parties to these Legal Terms shall be determined by one arbitrator who will be chosen in accordance with the Arbitration and Internal Rules of the European Court of Arbitration being part of the European Centre of Arbitration having its seat in Strasbourg, and which are in force at the time the application for arbitration is filed, and of which adoption of this clause constitutes acceptance. The seat of arbitration shall be Cyprus. The language of the proceedings shall be Greek or English. Applicable rules of substantive law shall be the law of Cyprus.

Restrictions

The Parties agree that any arbitration shall be limited to the Dispute between the Parties individually. To the full extent permitted by law, (a) no arbitration shall be joined with any other proceeding; (b) there is no right or authority for any Dispute to be arbitrated on a class-action basis or to utilise class action procedures; and (c) there is no right or authority for any Dispute to be brought in a purported representative capacity on behalf of the general public or any other persons.

Exceptions to Informal Negotiations and Arbitration

The Parties agree that the following Disputes are not subject to the above provisions concerning informal negotiations binding arbitration: (a) any Disputes seeking to enforce or protect, or concerning the validity of, any of the intellectual property rights of a Party; (b) any Dispute related to, or arising from, allegations of theft, piracy, invasion of privacy, or unauthorised use; and (c) any claim for injunctive relief. If this provision is found to be illegal or unenforceable, then neither Party will elect to arbitrate any Dispute falling within that portion of this provision found to be illegal or unenforceable and such Dispute shall be decided by a court of competent jurisdiction within the courts listed for jurisdiction above, and the Parties agree to submit to the personal jurisdiction of that court.


There may be information on the Services that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions. including descriptions, pricing, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Services at any time, without prior notice.


THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN AS-IS AND AS AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES WILL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SERVICES AND YOUR USE THEREOF, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SERVICES CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES OR MOBILE APPLICATIONS LINKED TO THE SERVICES AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT AND MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SERVICES, (3) ANY UNAUTHORISED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SERVICES, (5) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SERVICES BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT AND MATERIALS OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES. WE DO NOT WARRANT ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SERVICES, ANY HYPERLINKED WEBSITE, OR ANY WEBSITE OR MOBILE APPLICATION FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES, AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGEMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.


IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICES, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


You agree to defend, indemnity, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys' fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) use of the Services: (2) breach of these Legal Terms; (3) any breach of your representations and warranties set forth in these Legal Terms; (4) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (5) any overt harmful act toward any other user of the Services with whom you connected via the Services. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defence and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defence of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it.


We will maintain certain data that you transmit to the Services for the purpose of managing the performance of the Services, as well as data relating to your use of the Services. Although we perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the Services. You agree that we shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against us arising from any such loss or corruption of such data.


Visiting the Services, sending us emails, and completing online forms constitute electronic communications. You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications we provide to you electronically, via email and on the Services, satisfy any legal requirement that such communication be in writing. YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SERVICES. You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records, or to payments or the granting of credits by any means other than electronic means.


These Legal Terms and any policies or operating rules posted by us on the Services or in respect to the Services constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Legal Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. These Legal Terms operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Legal Terms is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Legal Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment or agency relationship created between you and us as a result of these Legal Terms or use of the Services. You agree that these Legal Terms will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defences you may have based on the electronic form of these Legal Terms and the lack of signing by the parties hereto to execute these Legal Terms.


In order to resolve a complaint regarding the Services or to receive further information regarding use of the Services, please contact us at:


LIGHTWAVES SENSE

Cyprus

Phone: 0035796640012

info@lightwavesense.com


explore our products
Shopping Basket

Επωφελήσου έκπτωση 15% στην πρώτη σου αγορά!!

Κωδικός κουπονιού:

15OFF24

Shop Now

This will close in 20 seconds

Scroll to Top